Tracking Tracking
   
   
   
   
   
 

利用步驟
1.請以半角數字填寫查詢條件(貨物追蹤號碼、訂單號碼、宅急便託運單號)
2.請點擊查詢鍵或按下Enter鍵
3.查詢結果將會顯示在畫面上
※請輸入11位或12位的貨物追蹤號碼或宅急便託運單號
※無法使用日語全角文字